Skip to main content

Som arbetsgivare är en god översikt över sjukfrånvaro, ohälsa och eventuella skador på arbetsplatsen viktigt. Förutom att hög sjukfrånvaro har en ogynnsam påverkan på er som arbetsgivare, så påverkar det även den enskilde medarbetaren, kollegor och kunder negativt. Och faktum är att både den korta och den långa sjukfrånvaron binder arbetskraftskostnader. 

Men vad kan man göra för att förhindra hög sjukfrånvaro?

En god arbetsmiljö, tillsammans med en stödjande organisationskultur bidrar till en välmående verksamhet. Men att vi blir sjuka, eller behöver vabba är en del av livet. Och med detta sagt, är det arbetsgivarens ansvar att förse sina medarbetare med en så bra arbetsmiljö som möjligt så att ohälsa inte uppstår. Dessbättre finns det värdefull extern hjälp att få av till exempel Företagshälsovården i de fall som sjukfrånvaron är extra hög. 

minska-sjukfrånvaron

En av fördelarna med att ta hjälp av Företagshälsovården eller andra organisationer är att de kan hjälpa er med att både förebygga och förhindra sjukfrånvaro. Det finns därutöver olika bidrag att söka hos Försäkringskassan för att hjälpa medarbetare att utföra sina arbetsuppgifter – till exempel genom en anpassad arbetsplats i de fall det skulle behövas. Att satsa på medarbetare och deras hälsa tjänar ni som arbetsgivare på i längden. 

Här finner du våra 4 bästa tips på hur ni kan minska sjukfrånvaron i er verksamhet. 

 • Först och främst: Vad är hög sjukfrånvaro?

Som arbetsgivare finns det inga regler eller lagstadgade föreskrifter om en särskild gräns att utgå ifrån när det gäller att bestämma vad som är en hög sjukfrånvaro. Har man en anställd som tar ut sjukfrånvaro i högre grad och mer frekvent än andra anställda är det dock viktigt att som arbetsgivare fånga upp medarbetaren för att reda ut orsaken. Och orsakerna därtill kan vara många. 

Om det är svårt att hitta en lösning så är det viktigt att veta att uppsägning på grund av hög frånvaro eller sjukdom kan vara mycket svårt att genomföra och att det samtidigt ligger i både arbetsgivares och medarbetares intresse att hitta en effektiv väl fungerande lösning. Men det finns många anpassningar en arbetsgivare kan göra för den enskilde medarbetaren så den anställde får en bättre arbetssituation. 

 • Arbetsgivare – det här är ditt ansvar

Som arbetsgivare är det ert ansvar att skapa en god arbetsmiljö för alla anställda, vilket inkluderar en arbetsmiljö som förebygger både ohälsa och olycksfall i arbetet. Det är också viktigt att komma ihåg att vår sociala och psykiska arbetsmiljö är lika viktig som den fysiska. Och den bästa vägen till låg sjukfrånvaro är en god arbetsmiljö och ett bra arbetsklimat där rutiner är implementerade i syfte att systematiskt analysera och följa upp miljön på arbetsplatsen. 

hög-sjukfrånvaro

Vi saknar relevant kompetens, tid eller möjlighet. Det är viktigt att som arbetsgivare ta hjälp av extern kompetens om det saknas i den egna verksamheten. De besitter den kompetens och erfarenhet som krävs för att hjälpa er som arbetsgivare med allt ifrån kartläggningar, till hälsosamtal, bedömningar och planering av åtgärder. Exempel på organisationer och expertis att kontakta är:

 • Arbetsgivarorganisationen
 • Företagshälsovården
 • Arbetsmiljökonsulter
 • Branschorganisationer

Dessa organisationer och experter kan hjälpa er med att bedöma hur läget ser ut på just er arbetsplats och vilka fysiska och psykiska risker som finns. Därutöver kan ni få hjälp med att upprätta olika rutiner kring arbetsmiljöns beskaffenhet, samt få hjälp med eventuell rehabilitering eller arbetsanpassning.

Extern kompetens – förmånlig hjälp till halva priset. När du som arbetsgivare anlitar expertstöd i form av till exempel Företagshälsovården kan du få bidrag från Försäkringskassan som då står för halva kostnaden. För att få detta bidrag är det viktigt att du anlitar expertis som är godkänd av Försäkringskassan. 

 • Vad kan vi göra om en anställd har hög sjukfrånvaro eller är sjukskriven?

Tid är en viktig aspekt när det kommer till sjukfrånvaro. Att agera tidigt när det kommer till medarbetares välmående sparar inte bara individuellt lidande utan även resurser. Det kan dessutom i viss mån fungera förebyggande vad gäller kommande behov av rehabilitering och fortsatt sjukskrivning. För medarbetare som redan idag har hög sjukfrånvaro kommer här fyra tips på hur ni som arbetsgivare kan bidra: 

Kommunicera. I de fall en medarbetare har hög sjukfrånvaro eller riskerar att bli långtidssjukskriven på grund av sitt arbete är det viktigt att i ett tidigt skede sätta sig ner och prata om situationen. Och det kan vara bra att ha med sig att göra det utifrån ett förstående och välmenande perspektiv. Att en medarbetare känner att hen inte kan påverka sin arbetssituation är en vanlig anledning till både maktlöshet och psykisk ohälsa. Låt din medarbetare känna sig sedd och lyssnad till.

Fråga medarbetaren om orsaken till den höga sjukfrånvaron och om det finns något ni som arbetsgivare kan göra för att hjälpa till. Om möjligt förebygg sjukskrivning genom att anpassa arbetsuppgifterna. Detta gäller även om du tror att den höga sjukfrånvaron kan bero på privata orsaker; kanske kan en tillfällig anpassning av arbetstider eller arbetsuppgifter underlätta för din medarbetare.

tips-minska-sjukfrånvaron

Några av de mer vanliga och tidiga signalerna på att en medarbetare inte mår bra är:

 • Ökad frekvens av den kortare sjukfrånvaron.
 • Minskad produktivitet och ork, lägre entusiasm. 
 • Minskad social delaktighet.
 • Problem med att komma i tid, nå deadlines och kommunicera kring detta.

Arbetsanpassning – på distans eller på plats? De senaste åren har vi lärt oss att i högre grad arbeta hemifrån och för många kan någon form av arbetsanpassning bidra positivt. Om möjligheten finns, fråga medarbetaren om det skulle hjälpa att arbeta mer hemifrån. Skapa nya välfungerande rutiner tillsammans. 

Anpassad arbetsplats med hjälpmedel. I de fall en medarbetare kan fortsätta arbeta med hjälp av någon form av anpassning eller hjälpmedel kan Försäkringskassan hjälpa till att få det att fungera. Både arbetsgivare och medarbetare kan ansöka om bidrag, beroende på vilken typ av hjälpmedel och anpassning som behövs. 

Anpassad arbetsplats vid tillfällig skada eller sjukdom. Att anpassa arbetsuppgifter för en medarbetare som lider av en tillfällig skada eller sjukdom kan göra all skillnad. Genom att erbjuda andra arbetsuppgifter till dess att medarbetaren är återställd vinner ni båda på. 

 • Förebygg hög sjukfrånvaro med mindre stress och mer friskvård 

Det kan låta som en klyscha, men det är faktiskt sant – era medarbetares hälsa är en investering väl värd att satsa på. Studier visar att olika typer av friskvård har en positiv påverkan på välmående och till följd lägre sjukfrånvarosiffror generellt. 

Stress 

Dålig sömn, psykisk ohälsa och utbrändhet är vanliga effekter av stress. Och även om stress kommer i många olika former är det idag den vanligaste formen av psykisk ohälsa vi ser på våra arbetsplatser idag. Arbetsrelaterad stress ligger även bakom en stor del av den totala andelen sjukskrivningar, där de två vanligaste bovarna i dramat är hög arbetsbelastning och problem i det sociala samspelet människor emellan. Men även andra arbetsrelaterade scenarion såsom skiftarbete, brister i den fysiska miljön eller ensamarbete är andra vanliga orsaker till att medarbetare upplever stress. 

Förebygg stress genom systematiskt arbetsmiljöarbete och hjälp era medarbetare med att effektivt kunna utföra sina arbetsuppgifter genom att utöka deras resurser eller minska på kraven på arbetet. 

Friskvård

Vård för att hålla sig frisk, visst låter det fantastiskt? Sanningen är att friskvård är en utmärkt förebyggande åtgärd mot hög sjukfrånvaro och hjälper dina medarbetade att både hålla sig friska och motiverade. Vår erfarenhet säger dock att det skiljer sig mellan olika arbetsplatser huruvida friskvård erbjuds till de anställda, men också i vilken grad de anställda använder sig av den friskvård som erbjuds. 

 • För dig som arbetsgivare leder friskvård till en friskare personal, till en kostnad vars utgift är avdragsgill och som även är en förmån som saknar sociala avgifter. Det finns med andra ord lite att förlora och allt att vinna med att erbjuda de anställda friskvård.
 • För de anställda är friskvård en skattefri personalvårdsförmån som gör att de inte bara ges en möjlighet till att må bättre utan också ökar motivationen – privat såväl som på arbetet. 

utbränd

Känner ni er redo att börja?

Tveka inte att kontakta oss, eller starta ett konto och testkör Heartpace!

Testa Demo

Några tips på vägen: användbara resurser för dig som arbetsgivare

Högriskskydd för anställda med hög sjukfrånvaro Det finns ett högriskskydd som den anställda kan ansöka om från Försäkringskassan om hen av någon anledning ofta är sjuk och förväntas fortsätta att vara det. Ofta handlar det då om kronisk sjukdom eller om rehabilitering. Om detta beviljas kan arbetsgivaren i sin tur ansöka om ersättning för denna sjuklönekostnad. 

Ersättning till arbetsgivare vid höga sjuklönekostnader. Hos Försäkringskassan kan du läsa mer om den ersättning som arbetsgivare har rätt till när det gäller sjuklönekostnader. Som högst kan du som arbetsgivare få 250 000 kronor som ersättning per anställd och år. 

Planera väl, planera i tid. Kanske vore en kompetensmatris något för er verksamhet? Kartlägg vilka kompetenser ni har, och vilka kompetenser ni behöver på plats för att er verksamhet ska fungera optimalt. När sjukfrånvaron är som högst är det lätt att det ökar stressnivån för de som är kvar på arbetsplatsen. Glöm inte att även de behöver tid och resurser!

Känner ni er redo att börja?

Tveka inte att kontakta oss, eller starta ett konto och testkör Heartpace!

Testa Demo