Integritets- och dataskyddspolicy
För att säkerställa en god hantering av personuppgifter har People Analytics tagit fram en integritet och dataskyddspolicy som på ett konkret sätt ska upplysa kunderna om vilka uppgifter vi behandlar, varför samt hur länge de kommer att lagras samt vilka som kommer att ta emot dem.

Vid de tillfällen PeopleAnalytics tillhandahåller utbildningstjänster intar PeopleAnalytics ställningen som personuppgiftsansvarig för den eventuella behandling av personuppgifter som sker inför och under utbildningsuppdraget. Vid de tillfällen PeopleAnalytics tillhandahåller digitala tjänster intar PeopleAnalytics ställning som personuppgiftsbiträde. För mer detaljerad information hänvisar vi till vår policy.

Integritets- och dataskyddspolicy
Ladda ner hela vår policy som pdf
Denna bilaga anger minimikrav som People Analytics AB och i tillämpliga fall underbiträden följer avseende säker informationshantering vid leverans av tjänster för Kund som innefattar Behandling av Personuppgifter.

Allmänt om informationssäkerhet och integritet
People Analytics skyddar kunds information genom de säkerhetskontroller som anges i denna bilaga. Kommunikation med Kund gällande IT-incidenter eller andra tekniska frågor rapporteras till Kund enligt för ändamålet uppsatta rutiner.