Skip to main content

Lönerevision

Med en snabbt föränderlig omvärld och en arbetsmarknad i stark utveckling är det än mer angeläget att rättvist och konkurrenskraftigt ersätta verksamhetens anställda. Det är därför viktigt att ligga steget före i arbetet med att driva en innovativ organisation. Och detta är lika relevant oavsett vilken bransch ni befinner er i.

“Lönerevisionen hjälper er organisation att få en mer konkret och komplett bild av både arbetsmarknad och lönetrender.”

Dessutom identifieras områden där verksamheten för närvarande saknar kompetens och där det kan behövas nyanställningar eller medarbetarinsatser av olika slag.

Vi på Heartpace har de verktyg som din organisation behöver för att ta hand om hela processen från prestationsupplägg till lönerevision. Med Heartpace förbättras och effektiviseras kopplingen mellan lönerevision och resultatutvärdering. 

lönerevision-guide

Men vad är en lönerevision?

 En lönerevision är det årliga tillfälle när lönerna ses över och omprövas. I de fall som verksamheten har ett gällande kollektivavtal, är det kollektivavtalet som anger när lönerna ska revideras och vilka regler eller kriterier som då ska efterföljas.

Saknas kollektivavtal, då beslutar verksamhetens ansvariga när och om en lönerevision ska genomföras eller inte. De arbetsgivare som saknar kollektivavtal är således mer fria att själva bestämma tidpunkt, löneutrymme med mera. Och i de fall som kollektivavtal saknas, planerar verksamheten lönerevisionen efter lönepolicy eller behov. Någon generell lagstadgad skyldighet för att genomföra en lönerevision föreligger inte.

“För att en lönerevision ska anses vara regelrätt genomförd inleds en lönerevision med ett lönesättande samtal med varje enskild anställd.”

Det är i normalfallet närmaste chef som håller i det samtalet. För att lönerevisionen ska bli så korrekt och opartisk som möjligt är det viktigt att du som chef har haft en god dialog med varje enskild medarbetare om deras förväntade och presterade resultat under det gångna verksamhetsåret. På detta sätt ges varje enskild medarbetare en möjlighet att kontinuerligt påverka kommande lönesättning i takt med att de uppföljande utvecklings- och prestationssamtalen genomförs.

vad-är-lönerevision

Varför ska en lönerevision genomföras?

Lönerevisionen är en del verksamhetens totala prestation fördelat på varje enskild medarbetare efter de prestationsmått som satts för året. Och en lönerevision är tillbakablickande på föregående år. Det går därför att se lönerevisionen som en prestationsutvärdering med påföljande fördelning av beslutat löneutrymme efter prestation baserat på föregående år (det s.k lönenivå-året).

 Då en årlig lönerevision är arbetsmarknadspraxis, ligger det i ofta i arbetsgivarens eget intresse att genomföra en lönerevision för att uppfattas som en arbetsgivare med en konkurrenskraftig och skälig lönesättning. Och bland en av lönerevisionens fördelar finner vi i att den stödjer verksamheteten att behålla talanger och även rekrytera nya, då lönens omfattning är en viktig faktor och ett yttre påverkande incitament för medarbetartillfredsställelse.

En ytterligare fördel, och kanske den mer avgörande för verksamhetens anställda, är att de medarbetare som arbetat inom organisationen under en längre tid och tillskansat sig erfarenhet och kompetens, också vill kompenseras och bli uppskattade för sina prestationer och insatser.

För verksamhetens del, genomförs lönerevisionen i syfte att bistå arbetsgivaren med kunskap om både lönespridning och eventuella lönejusteringar. Frågor som om arbetsgivaren underbetalar, eller överbetalar för vissa tjänster blir besvarade. På sätt skapas ett underlag så att relevanta justeringar kan genomföras när så är nödvändigt.

Och för att få en komplett bild av hur lönestrukturen ser ut i verksamheten analyseras den fördelat på verksamhetsnivå, såväl som uppdelad på befattningar, kön, avdelningar et cetera. Om vi till exempel finner att en viss yrkesgrupp är svårrekryterad på grund av den befintliga lönenivån kan en strukturell satsning i lönerevisionen vara ett sätt i arbetet med att rekrytera och behålla kompetens inom den specifika yrkeskategorin.

Hur går en lönerevision till med Heartpace?

Med Heartpace förenklas lönerevisionen genom dess smarta lösningar för samtliga era lönebeslut. Och i Heartpace kopplas alla prestationer samman med lön, pension och förmåner. Detta ger er även en total översikt över era totala kostnader. Med Heartpace förenklas och effektiviseras lönerevisionsprocessen till en objektiv lönerevision som håller budget.

Men Heartpace är så mycket mer. Det hanterar hela er lönerevisionsprocess på en och samma digitala GDPR-säkrade plats och det ger er ett underlag som leder till mer insiktsfulla beslut. När ni använder er av Heartpace kan ni tryggt lägga excel-arken och andra tidskrävande stödfunktioner åt sidan för ett system som anpassar sig till er budgetram, samtidigt som det inte bara ökar er flexibilitet, utan även er effektivitet.

Heartpace är systemet som hjälper era chefer med förslag på lönefördelning kopplat till både prestation och lönekritierier. I modulen för lönerevision ryms allt ni behöver för en lönerevision.

I Heartpace genomför ni också enkelt de löpande utvärderingarna för året med vår Puls. Utfallet kopplas sedan enkelt till lönerevisionen som ger exempel utifrån lönekriterier och fördelningsförlag. Heartpace är också anpassat så att ni kan använda data från en mängd olika relevanta källor såsom prestationsdata, engagemangsindex, värderingar och andra skräddarsydda formler.

Känner ni er redo att börja?

Tveka inte att kontakta oss, eller starta ett konto och testkör Heartpace!

Testa Demo

Utöver ovan ger er Heartpace flertalet fördelar såsom:

Effektiv hantering och beräkning av bonusersättningar
Heartpace förenklar hanteringen och beräkningen av verksamhetens samtliga bonusprogram. Med rätt information om verksamhetens budget och prognoser skapar Heatpace enkelt den information ni behöver.

Bonusunderlaget presenteras på ett både visuellt och pedagogiskt sätt, med alla detaljer om skatter vid pensionsavsättningar istället för lön vid en bonusutbetalning. Som chef får du återkoppling på bonus med ett fåtal klick. Givetvis allokerar systemet bonusutbetalningar till rätt bokföringsperiod.

Med Heatpace algoritm hjälper chefer att fatta mer välgrundade beslut
Med Heartpace algoritm fördelas lön baserat på de lönekriterier som ni angivit som viktigast. Ni kalkylerar och föreslår enkelt ny lön för era medarbetare. Lönerevisionen baseras på fakta.

En budget där pension och alla förmåner ingår
I Heartpace kan alla chefer se alla lönekostnader – inkluderat dolda kostnader som bonus, försäkringar och alla andra förmåner.

Med Heartpace inkluderas alla som ingår i beslutsprocessen
Med ett gemensamt verktyg sparar ni tid eftersom allt är samlat på ett och samma säkra ställe. Genom Heartpace flexibla behörighetslösning ger ni access till de data och de personer som ingår i beslutsprocessen. Facilitera samarbetet mellan HR, CFO, ledningsgrupp, chefsteam och arbetstagarorganisation på ett enkelt och överskådligt sätt.

Kommunicerade beslut genom strukturerade lönesamtal
Genom Heartpace förbättrar och förenklar ni lönekommunikationen mellan chef och medarbetare. Och grunden till objektiva beslut blir både tydligare och enklare genom en transparent process som underlättar hanteringen av svåra samtal. Givetvis sparas all data för framtida samtal i en GDPR -säkrad miljö.

Modern design, enkelt flöde och tydliga rapporter
Genom Heartpace lönerevisionsmodul sparar ni månader av arbete för både chefer och team. Ni bygger enkelt heltäckande rapporter där alla kostnader presenteras överskådligt. Och ni verifierar med ett fåtal klick.

Heartpace Pay Gap
Med Heartpace lönerevisionsmodul får ni en värdefull analys och kartläggning över organisationens lönefördelning och lönegap.

Känner ni er redo att börja?

Tveka inte att kontakta oss, eller starta ett konto och testkör Heartpace!

Testa Demo