Skip to main content

Vad är en Lönepolicy? Varför är den viktig?

De flesta arbetsgivare vill i sin lönesättning premiera insatser och kompetens som leder till att organisationen når sina mål.

Syftet med en lönepolicy är att skapa en gemensam värdegrund och tydliggöra vad organisationen värderar och tar i beaktande vid lönesättning, de så kallade lönesättande principerna, både vid rekrytering samt vid lönejusteringar under anställningen.

  • En tydlig lönepolicy minimerar risk för diskriminering och osaklighet i lönesättningen.
  • En känd lönepolicy underlättar för lönesättande chef vid lönesamtalet då det finns ett tydligt och gemensamt ramverk, transparent för både chefer och medarbetare.
  • Om lönepolicyn är känd i organisationen och medarbetaren känner till sambandet mellan organisationens mål, lönesättande principer och den egna prestationen skapas förutsättningar för att lönen kan upplevas rättvis.

 

Hur relaterar lönepolicyn till lönekartläggningen?

En lönekartläggning syftar till att upptäcka, åtgärda och förhindra oskäliga löneskillnader mellan män och kvinnor. Ett sätt att öka förutsättningarna för en saklig lönesättning, samt undvika att lönerna upplevs bli satta godtyckligt, är att ha en känd lönepolicy där det tydligt framgår hur organisationen sätter sina löner, det vill säga vad som värdesätts och premieras.

Förutom att kartlägga och analysera löneskillnader säger lagen också att en arbetsgivare varje år ska analysera sin lönepolicy, i lagtext uttryckt som ”bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor som tillämpas”.

 

Framtagande av organisationsspecifik lönepolicy

Följande områden kan vara bra att beakta i en organisationsspecifik lönepolicy:

  • Organisationens affärsidé, vision, strategi, värderingar och mål – då lönesättningen ska stödja organisationen verksamhet är det naturligt att organisationens uppdrag eller affärsidé blir basen för lönepolicyn.
  • Framgångsfaktorer – vad ger förutsättningarna för en framgångsrik, konkurrenskraftig och/eller lönsam verksamhet i er organisation?
  • Lönesättande principer – vilka är dessa, utifrån kollektivavtal och/eller verksamhetens art?
  • Löneformer – tillämpas något ytterligare än fast lön? I det fall rörlig eller prestationsbaserad lön används rekommenderar vi att i lönepolicyn inte gå in i några detaljer utan endast hänvisa till separat, vid var tid gällande, policy för rörliga lönedelar.
  • Förmåner – finns andra typer av kompensation och förmåner, såsom t.ex. bil, försäkring och semesterrätt, bör hänvisning finnas till respektive, vid var tid gällande, dokumentation.
  • Löneprocess – hur och när sker lönerevision, vem ansvarar för processen, finns process för godkännande av ingångslöner och ändringar av lön, finns utrymme att justera lön utanför lönerevision, tillämpas lönesamtal, har varje medarbetare mål, finns i så fall någon måldialog och koppling till lön? Löneprocessen kan antingen vara del i er lönepolicy alternativt beskrivas i separat dokumentation.

Ladda ned ett exempel på en Lönepolicy

Få vår generella lönepolicy skickad till din e-post så är du snabbt igång med företagets lönepolicy.