Skip to main content

Vad är Human Resources (HR)?

Human Resources (HR) eller Human Resource Management (HRM) är det område som behandlar arbetslivets viktigaste resurs: människan.

Human Resources använder sig av flera strategier för att ta tillvara på de mänskliga resurserna inom en organisation; resultatet blir en effektiv arbetsplats med bättre resultat.

Oavsett storlek, inriktning eller form är alla organisationer beroende av de människor som arbetar inom den. Personalen är organisationens viktigaste resurs och i dagens allt hårdare konkurrens gäller det att vara en attraktiv arbetsgivare som sätter medarbetarnas kompetens och samarbetsförmåga i fokus.

Resultatet blir både en effektivare organisation och en förmåga att kunna ta fram produkter och tjänster med hög kvalitet.

HR arbetar genomtänkt och strategiskt med de basprocesser som finns i relation till anställda i en organisation: rekrytering, lönesättning, kompetensutveckling och personalvård. Det är helt enkelt att på ett optimalt sätt ta tillvara på de mänskliga resurserna i företag och organisationer istället för att låta människor var en passiv resurs.

Genom att skapa motivation, engagemang och förändringar hos anställda, kopplade till organisationens affärsidé, mål, visioner och strategier, skapas en effektiv arbetsplats med en trivsam arbetsmiljö.

En del menar att de varken har tid eller pengar att satsa på HRM – forskare visar att om ledare vill skapa långsiktig framgång har de inte råd att låta bli.

Anders Lindmark & Thomas ÖnnevikFörfattare för boken Human Resource Management – Organisationens hjärta

HR-arbetet innefattar:

Rekrytering

Attrahera, rekrytera och introducera ny personal.

Utveckling

Motivera och engagera. Kompetensutveckling och utbildning.

Relationer

Medarbetarrelationer, organisationskultur och arbetsmiljö

Belöning

Lön, kompensation och förmåner

Varför är Human Resources viktigt?

Framgångsrika företag drivs av bra relationer mellan anställda och arbetsgivare. Att förstå hur människor och organisationer fungerar och kan utvecklas är en strategisk roll i organisationer och företag.

Att kunna identifiera och lösa problem inom organisationen när de utvecklas skapar en bättre arbetsmiljö både för anställda och arbetsgivare. Genom att utveckla sin personal och anpassa organisationen utifrån de förutsättningar som finns kan ett bättre resultat uppnås.

Human Resources är en samordning av rekrytering, prestationsbedömning, personalutveckling och belöning. Kunskap och färdigheter i området krävs för att utveckla en HR-strategi för en specifik verksamhet, men det handlar också om att kunna analysera data för att se hur en organisation kan utvecklas.

HR är mer än bara lönekartläggningar och årsbokslut – HR arbetar för ett hållbart resultat över tid och kan erbjuda kreativa lösningar på komplexa problem.

Human Resources är mer än bara rekrytering; att förenkla processen vid nyanställning så att ny personal snabbt och smidigt kan anpassa sig till de sociala och prestationsaspekter som finns i den nya organisationen ökar effektiviteten.

HR måste även ha förmågan att hantera konflikter och vara en förespråkare både för sin arbetsgivare och dess anställda; att på rätt sätt kunna medla konflikter mellan ledning och anställda, eller mellan anställda är en viktig förutsättning för en bra arbetsmiljö. HR är ofta även organisationens kontakt med relevanta myndigheter och fackförbund.

Genom att utveckla och skapa den bästa arbetsplatsen och titta på företagets övergripande vision istället för bara de regler och uppgifter som utgör det dagliga arbetet kan organisationen fokusera på förändring och tillväxt.

Med interna utbildningar och utbildningsprogram kan personal utbildas och rekryteras efter företagets behov, och de mänskliga resurserna i ett företag tas tillvara på ett optimalt sätt.

Med digitalisering av HR är det ännu lättare att analysera organisationer och förstå personalens behov. Analys av organisationen kan visa nya idéer som skapar motivation och engagemang hos anställda, och med rätt digitala verktyg anpassas organisationen efter arbetslivets framtida behov.

Genom att koppla långsiktig och strategisk analys av personalledning, personalutveckling, och kompetensutveckling med organisationens affärsidé, mål och strategier skapas en effektiv organisation med bättre resultat.

Skillnaden mellan HR och HRM

Idag benämns också HR som human resource management (HRM). Skillnaden med HRM är att HR-avdelningen arbetar mer strategiskt inriktat mot organisationens målsättningar, vision, strategi och affärsidé. HR får de en rådgivande roll där nya processer, arbetssätt och lösningar rekommenderas.

En viktig aspekt i HR-arbetet är att se till de anställda som både individer och grupper i relation till socio-emotionella aspekter. HR hjälper organisationer att bibehålla och utveckla kärnvärden och företagskulturen. Ett belysande exempel är hur IKEA skiftade fokus från kompetenser och färdigheter till värderingar och kulturell passform.

Dagens snabbt föränderliga samhälle och globala marknader ställer krav på företag att transformera processer, rutiner och kompetenser. Det är i dessa transformationer och omställningar som HR kan spela en central roll. HR hjälper till med att maximera medarbetarnas effektivitet samtidigt som de skyddar verksamheten från problem som kan uppstå för medarbetarna.

HR-avdelningen måste också kontinuerligt uppdatera sig i nya lagar och riktlinjer som påverkar verksamheten och dess medarbetare.

 The Conference Board har identifierad sex aktiviteter som HR behöver arbeta med aktivt för att öka verksamhetens värdeskapande.

Det inkluderar:

  • Hantera och effektivisera medarbetarnas arbete och välmående
  • Utveckla kompetenser som ökar individuell såväl som organisatorisk prestanda
  • Utöka graden av kreativitet, innovation samt flexibilitet för att öka konkurrenskraften
  • Hantera samt implementera utbildning av kompetenser och kommunikation hos medarbetare
  • Arbeta med arbetsprocesser och karriärutveckling
  • Relatera prestation och kompetens till kompensation

Marknadens Vassaste Lönekartläggning

Ett komplett verktyg för lönekartläggning – med löneanalys och Equal Pay Index på köpet!

HR utgör en mängd olika uppgifter inom ett företags strukturer.

Work process

Rekrytering

Nyrekrytering – Identifiera och uppfylla behov av kompetens, använda olika rekryteringstekniker för att uppnå en hög volym av sökande (samt kunna filtrera dessa baserat på erfarenhet).

Rätt fokus – Konsultera med andra anställda samt ledning för att identifiera vilken kunskap och kvalifikationer som behövs.

Det praktiska – Intervjua sökande och undersöka deras erfarenhet, utbildning och referenser. Avsluta kontrakt vid behov. Upprätta etiska anställningsformer anpassade efter de regelverk som finns. Skriva anställningskontrakt, förhandla lön och förmåner.

Utveckling

Nyanställda – Utbildning och förberedelse av nyanställda efter deras roll

Utbildning – Tillhandahålla utbildningsmöjligheter (interna utbildningar, utbildningsprogram, konferenser) för att hålla anställda uppdaterade inom sina respektive områden

Feedback – Förbereda ledningsutsikter och ge feedback till anställda och chefer.

Medarbetare och arbetsrelationer

För anställda – Försvara arbetstagarrättigheter, samordna fackföreningar och medla konflikter mellan anställda.

Medla – Medla oenigheter mellan organisation och dess personal. Samt lösa specifika händelser så som trakasserier och andra missbruk på arbetsplatsen.

Fungera som organisationens eller anställdas röst under bredare organisatoriska frågor som rör anställdas arbetsmiljö och hälsa.

Belöning

Lön och förmåner – att ge en lämplig lön baserad på den anställdes roll, prestanda och juridiska krav.

Lönenivåer – För att matcha marknaden och följa branschstandarder

Förhandla sjukförsäkringar, pensionsplaner och andra förmåner till tredje parter.

Diskutera och bestämma löneförhöjningar och andra ersättningar.

Säkerhet och hälsa

Säkerhetsåtgärder – Säkerhetsställande, med lagkrav, baserade på arbetsfunktion för säkerhetsåtgärder (t.ex. lämplig säkerhetsutrustning)

Genomförande av säkerhetsåtgärder – Säkerhetsställa att nya och ändrade säkerhetsåtgärder följs när arbetsuppgifter och lagar ändras

Företagets kontakt utåt – Diskutera säkerhet och förordningar med relevanta myndigheter och fackförbund

Work process

Testa vårt Lönekartläggningssystem Gratis!

Vill du veta mer om Lönekartläggning, KPI:er eller HR-analys? Testa vårt system gratis idag!

HR Analytics - Framtidens HR

Istället för att kämpa med Excel ark och lägga tid på framtagning av data ger outsourcad HR-analys mer tid till att fokusera på vad siffrorna faktiskt visar.

Att arbeta mer data-drivet är både smartare och snabbare, och med rätt mjukvara kan man enkelt se organisationens personalomsättning, antal anställda, sjukfrånvaro och intern rörlighet.

PeopleInsights är en molnbaserad analysplattform som kombinerar olika datakällor med statistik och machine learning – resultatet blir HR-analyser som är mer lättillgängliga, enkla och värdeskapande. Vad kostar egentligen sjukfrånvaro, pension, semester och utbildningar?

Med rätt information är det enklare att identifiera vilka affärsutmaningar som är intressanta för just din organisation, och med rätt verktyg sparas både tid och interna resurser. Det krävs både mod och nytänk för att utveckla en framgångsrik organisation, och allt börjar med en HR-analys!

Intressant HR-Statistik

Data från ManpowerGroup visade att 45% av arbetsgivare har svårt att hitta rätt kompetens upp från 40% under 2017. (ManpowerGroup)

En studie från Mckinsey visade också att verksamheter med varierade bakgrunder och etniska tillhörigheter presterar 35% bättre jämfört med icke-diversiferade verksamheter. (McKinsey)

Under 2018 så var endast 24 kvinnor CEOs för Fortune 500 företag. (Catalyst.org)

Tidigare erfarenhet, kommunikativa skickligheter, kunskaper i branschen sant kulturell passform är de största faktorerna som påverkar rekryteringsbesluten i face-to-face intervjuer (Jobvite)

En Gallup-undersökning visade att cirka 51% av alla arbetstagare söker kontinuerligt efter nya jobb eller söker efter att nya jobbmöjligheter öppnas upp. (Gallup)

Den största anledningen till att arbetstagare slutar är att de söker efter en bättre arbetskultur. (Glassdoor)

Cirka 35% av arbetstagare har bytt jobb inom de senaste tre åren.