Skip to main content
GUIDE 2022

Arbetsvärdering: Systematisk värdering av kraven i arbetsuppgifter och roller för att kunna definiera likvärdiga arbeten och sedan använda dessa uppgifter i en lönekartläggning och som grund för lönesättning.

Vi vet, arbetsvärdering låter himla krångligt. Hur kravfyllda är arbetsuppgifterna, hur värderas arbete och får man ut rätt lön? Det är tre frågor som känns svårt att inte bara svara på, utan ännu svårare att kunna bevisa. Men det ingår i det årliga lagkravet om lönekartläggning – och det är där som arbetsvärdering kommer in! Arbetsvärdering är ett verktyg som med en systematisk metod hjälper dig och din organisation att värdera olika arbeten bland annat för att kunna rangordna svårighetsgraden mellan olika tjänster – allt på ett strukturerat sätt och systematiskt sätt. Resultatet av arbetsvärderingen utgör sedan själva basen i den årliga lönekartläggningen och ger er ett faktabaserat underlag för att kunna fatta bättre beslut kring lönesättning, rekrytering etc.

Work process

En korrekt lönekartläggning kräver korrekt arbetsvärdering.

Arbetsvärderingen är ett viktigt verktyg för att anställda ska få rätt lön och för att er organisation ska kunna ta konsekventa och rättvisa beslut baserade på fakta. Kunskap, färdigheter, ansvar och ansträngning är några av de kriterier som bedömningen av arbetsvärdering måste ta hänsyn till. De två gemensamma huvudfrågorna, ”måttstockarna”, som alla anställda måste grupperas efter är:

  • Vilka arbetsuppgifter har den anställda?
  • Vilken svårighetsgrad har arbetet?

För att besvara dessa frågor måste man, utifrån diskrimineringslagen, utgå från det ansvar, ansträngning, kunskaper och färdigheter samt arbetsförhållanden som arbetet kräver. Flera av dessa faktorer går sedan att dela upp i delfaktorer. Vilka dessa är beror på vilken bransch ert företag befinner er i. Till området kunskap och färdigheter kan man räkna in både utbildning och erfarenhet, samt vilka kontakter och samarbeten som arbetet kräver. Under ansvar måste man ta hänsyn både till vilka befogenheter arbetet har, samt om tjänsten har ansvar för människor eller personalansvar. Även kategorin arbetsförhållanden har många delfaktorer att räkna in, så som vilken miljö den anställda befinner sig i och psykisk och fysisk ansträngning.

Alla dessa frågor måste besvaras utan att personliga känslor spelar in; bedömningen får inte påverkas av vem det är som utför arbetet. Så hur svarar vi på dessa frågor rent praktiskt? Med rätt verktyg går det att utföra både enkelt och effektivt. Med PeopleInsights PAY poängsätter ni 5-7 områden per befattning, samtliga befattningar delas sedan upp i grupper baserat på de olika totalpoäng som varje befattning har fått. Resultatet blir en interaktiv rapport med en hierarkisk struktur som kan användas både för att se lönespann, utveckla lönestrukturen men också för att tydliggöra interna karriärvägar.

Genom att rangordna de anställdas olika arbetsuppgifter får man även enklare en överblick över företagets interna lönepolitik, och kan analysera hur läget faktiskt är när det gäller lön. Precis som lönekartläggningen blir arbetsvärderingen en viktig grund att stå på när det är dags att löneförhandla eller nyanställa. Dessa siffror kan enkelt analyseras mot andra marknadslöner inom branschen vilket kan ge ert företag många insikter som arbetsgivare.

Underlaget kan sedan användas både för att justera eventuella löneskillnader, samt användas som faktaunderlag vid olika ledningsbeslut. Arbetsvärderingen är helt enkelt en viktig del i att få en jämställd och rättvis arbetsplats.

Work process

Lika eller likvärdigt arbete?

Varje år ska arbetsgivare göra en bedömning om det finns några löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika eller likvärdigt arbete.
Ett lika arbete är när medarbetare utför samma (eller nästan samma) arbetsuppgifter
Ett likvärdigt arbete är att båda medarbetarna har arbetsuppgifter som kräver samma krav och natur. Arbetsförhållanden spelar till stor del in här, och till bedömningens kriterier ingår även kunskap, färdigheter, ansträngning och ansvar.

PeopleInsights PAY

– för en enklare lönekartläggning och arbetsvärdering

Med metodiken och systemstödet i vårt system PeopleInsights PAY kan ni arbetsvärdera ca 70 roller per dag och arbetsvärderingen resulterar slutligen i en interaktiv rapport med en fullvärdig löneanalys.

När ni använder PeopleInsights PAY poängsätter ni mellan 5 och 7 områden per befattning. Samtliga befattningar delas sedan in i grupper baserat på de olika totalpoäng som varje befattning har fått. Detta resulterar i att ni har en intern hierarkisk struktur som inte bara möjliggör lönekartläggning utan som även kan ligga till grund för att tydliggöra interna karriärvägar för dina medarbetare, ge en bättre överblick över er interna lönestruktur och enklare fatta beslut! Det behöver inte vara krångligt – PAY är utformat för att ni på bästa sätt ska uppfylla lagkravet och samtidigt få tid att jobba med resultatet.

Behövs utbildning? Nej, ingen utbildning behövs! Vårt system PAY är enkelt att ta till sig, systemet lotsar dig genom samtliga steg och resulterar i en lättförståelig och visuell rapport. Vi ser till att lönekartläggningsarbetet med arbetsvärdering inte bara blir smidigt och värdeskapande utan även roligt!

Conversation

Vill du veta mer?

Kolla in våra kostnadsfria crash-courses inom HR analys och lönekartläggning. Där går vi igenom hur man genomför en lönekartläggning som uppfyller de lagkrav som finns och här hittar du också våra bästa tips för en lyckad lönekartläggning.

Läs mer